หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนกลางอย่างถ่องแท้ ท่านจะได้ฝึกทักษะภาษจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE