หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรมาตรฐาน
สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนกลางอย่างถ่องแท้ ท่านจะได้ฝึกทักษะภาษจีนกลางทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  และการเขียน


ระดับชั้นต้น
            เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน เป็นหลักสูตรที่เน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ออกเสียงระบบพินอิน (ระบบเสียงการอ่านตัวอักษรภาษาจีน) ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จบหลักสูตรแล้วท่านจะสามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆได้


ระดับชั้นกลาง
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนให้เกิดความชำนาญทางภาษามากขึ้น การใช้คำศัพท์ และ การแต่งประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  การสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนพอสมควรแล้ว


ระดับชั้นสูง
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญทางภาษาจีนกลางในชั้นสูง มีความชำนาญทางภาษาจีนกลางนำไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ การติดต่อสื่อสาร และ การค้าระหว่างประเทศ


หลักสูตรเร่งรัด
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีเวลาเรียนน้อย และต้องการที่จะพูดสนทนาในชีวิตประจำวัน หรือ พูดสนทนาธุรกิจกับชาวจีนได้ ไม่เน้นการเขียน แต่จะเน้นการฟังได้ และ พูดได้เป็นหลัก


หลักสูตรสนทนา
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษามาบ้างพอสมควร และมีความประสงค์จะฝึกฝนพูดสนทนาจีนให้คล่องยิ่งขึ้น  โดยจะได้ฝึกพูดกับอาจารย์สอนชาวจีน ท่านจะได้ฝึกฟังสำเนียง และการออกเสียงภาษาจีน


หลักสูตรกำหนดเอง
เป็นคอร์สที่ผู้เรียนวางแผน การเรียนได้ด้วยตนเองได้แก่ เน้นการพูดสนทนาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม, ภาษาจีนเพื่อการขาย ฯลฯ


หลักสูตรเพื่อสอบวัดระดับ
เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบ HSK  กับอาจารย์ที่มีประสบการณ์พร้อมรับประกันผล สอบไม่ได้เรียนใหม่ได้ฟรี!!
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ
ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ
ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ
ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ
ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ
ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป


การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 

GO BACK TO THE HOMEPAGE