หลักสูตรภาษาเกาหลี


ระดับต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลข การแต่งประโยค โดยใช้ไวยากรณ์เบื้องต้น ตลอดจนสามารถสร้างบทสนทนาเป็นภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง


 

GO BACK TO THE HOMEPAGE